Polityka prywatności

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Obowiązek informacyjny
wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Administrator danych oraz cele i podstawy prawne:
● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „PIK”
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Wawrzyszowie (adres: Wawrzyszów 9, 26-625 Wolanów),
NIP 7990001142, REGON 670503587. („PIK”)
● PIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
o w celu realizacji Umowy bezpłatnego użyczenia opakowań zawartej z DOSTAWCĄ, który jest
przedstawicielem PIK – (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, a w przypadku marketingu
elektronicznego również zgoda wynikająca z przepisów dot. komunikacji elektronicznej);
o w celu oferowania Pani/Panu przez PIK produktów oraz związanych z nim promocji i rabatów – marketing
bezpośredni (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, a w przypadku marketingu elektronicznego
również zgoda wynikająca z przepisów dot. komunikacji elektronicznej);
o w celu udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacją Umowy
bezpłatnego użyczenia opakowań oraz nabyciem oferowanych przez PIK produktów, na podstawie
obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego w celu
wypełnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO – wypełnienie przez nas
obowiązku prawnego);
o w celach analitycznych – lepszego doboru produktów do potrzeb klientów PIK, będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie
uzasadniony interes);
o w celach archiwalnych i dowodowych stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, realizacji Pani/Pana praw,
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie
uzasadniony interes);
● Dostawca przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej
o w celu realizacji Umowy bezpłatnego użyczenia opakowań zawartej z DOSTAWCĄ, który jest
przedstawicielem PIK – (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, a w przypadku marketingu
elektronicznego również zgoda wynikająca z przepisów dot. komunikacji elektronicznej);
2. Odbiorcy danych:
● odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „PIK”
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Wawrzyszowie (adres: Wawrzyszów 9, 26-625
Wolanów), NIP 7990001142, REGON 670503587 oraz DOSTAWCA będący stroną Umowy bezpłatnego
użyczenia opakowań
3. Kontakt:
● w PIK można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: [email protected] lub nr
tel. 48 618 65 15 lub 48 618 63 71
● z DOSTAWCĄ można się skontaktować pod adresem wskazanym w Umowie bezpłatnego użyczenia
opakowań
4. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:
● w celu realizacji Umowy bezpłatnego użyczenia opakowań – przez okres jej obowiązywania, tj. do czasu
rozwiązania;
● w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez
okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
● w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – przez okres
do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do
końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
● w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat
lub krócej w razie cofnięcia przez Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź
zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pana danych w tym celu). Ponadto, przez 10 lat
będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek
ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.
5. Twoje dane: oznacza dane osobowe udostępniane przez Panią/Pana w Umowy bezpłatnego użyczenia
opakowań w związku z realizacją tej Umowy, na których przetwarzanie wyraża Pana zgodę.
6. Pouczenie o prawach: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w
dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, w każdej chwili przysługuje Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa,
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
7. Prawo do skargi: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.
Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
9. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli
byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy:
● w przypadku PIK: na adres e-mail: [email protected]; lub zwykły list na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE „PIK” Wawrzyszów 9, 26-625 Wolanów;
● w przypadku DOSTAWCY na adresy podane w Umowie bezpłatnego użyczenia opakowań